میزبانی اشتراکی وب ویندوزی

استارتاپی

 • فضای حافظه : 512MB
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • تعداد دامنه : یک عدد
 • تعداد ip : یک عدد
 • نوع هارد دیسک : NVMe
 • تعداد ایمیل آدرس : نامحدود
 • موقعیت دیتاسنتر :
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد و حجم دیتابیس : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • تعداد اکانت FTP : نامحدود
 • پشتیبان گیری : ماهانه
 • پشتیبانی : 24 ساعته
 • هدایای ویژه : SSL رایگان
 • برگشت هزینه تا یک هفته


 • قیمت : 23,000 تومان
 • قیمت : 69,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 138,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 161,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 276,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 345,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 552,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 713,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 828,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 1,127,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  برنزی

 • فضای حافظه : 1GB
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • تعداد دامنه : یک عدد
 • تعداد ip : یک عدد
 • نوع هارد دیسک : NVMe
 • تعداد ایمیل آدرس : نامحدود
 • موقعیت دیتاسنتر :
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد و حجم دیتابیس : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • تعداد اکانت FTP : نامحدود
 • پشتیبان گیری : ماهانه
 • پشتیبانی : 24 ساعته
 • هدایای ویژه : SSL رایگان
 • برگشت هزینه تا یک هفته


 • قیمت : 35,000 تومان
 • قیمت : 105,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 210,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 245,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 420,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 525,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 840,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 1,085,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 1,260,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 1,715,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  نقره ای

 • فضای حافظه : 2GB
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • تعداد دامنه : یک عدد
 • تعداد ip : یک عدد
 • نوع هارد دیسک : NVMe
 • تعداد ایمیل آدرس : نامحدود
 • موقعیت دیتاسنتر :
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد و حجم دیتابیس : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • تعداد اکانت FTP : نامحدود
 • پشتیبان گیری : ماهانه
 • پشتیبانی : 24 ساعته
 • هدایای ویژه : SSL رایگان
 • برگشت هزینه تا یک هفته


 • قیمت : 68,000 تومان
 • قیمت : 204,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 408,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 476,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 816,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 1,020,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 1,632,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 2,108,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 2,448,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 3,332,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  طلایی

 • فضای حافظه : 4GB
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • تعداد دامنه : یک عدد
 • تعداد ip : یک عدد
 • نوع هارد دیسک : NVMe
 • تعداد ایمیل آدرس : نامحدود
 • موقعیت دیتاسنتر :
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد و حجم دیتابیس : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • تعداد اکانت FTP : نامحدود
 • پشتیبان گیری : ماهانه
 • پشتیبانی : 24 ساعته
 • هدایای ویژه : SSL رایگان
 • برگشت هزینه تا یک هفته


 • قیمت : 136,000 تومان
 • قیمت : 408,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 816,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 952,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 1,632,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 2,040,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 3,264,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 4,216,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 4,896,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 6,664,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  ممتاز

 • فضای حافظه : 8GB
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • تعداد دامنه : یک عدد
 • تعداد ip : یک عدد
 • نوع هارد دیسک : NVMe
 • تعداد ایمیل آدرس : نامحدود
 • موقعیت دیتاسنتر :
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد و حجم دیتابیس : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • تعداد اکانت FTP : نامحدود
 • پشتیبان گیری : ماهانه
 • پشتیبانی : 24 ساعته
 • هدایای ویژه : SSL رایگان
 • برگشت هزینه تا یک هفته


 • <
 • قیمت : 259,000 تومان
 • قیمت : 777,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 1,554,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 1,813,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 3,108,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 3,885,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 6,216,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 8,029,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 9,324,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 12,691,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه