میزبانی اختصاصی وب لینوکسی خارج

XX-VSHL-1

1 Core:CPU
1 GB:Ram
15 GB NVMe:Hard
1 Gbps:Port
:Location
1:IP
Unlimit :Bandwidth
200,000:Panel Configuration
 • قیمت : 156,000 تومان
 • قیمت : 468,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 936,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 1,092,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 1,872,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 2,340,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 3,744,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 4,836,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 5,616,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 7,644,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  XX-VSHL-2

  1 Core:CPU
  2 GB:Ram
  25 GB NVMe:Hard
  1 Gbps:Port
  :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
  200,000:Panel Configuration
 • قیمت : 208,000 تومان
 • قیمت : 624,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 1,248,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 1,456,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 2,496,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 3,120,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 4,992,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 6,448,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 7,488,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 10,192,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  XX-VSHL-3

  2 Core:CPU
  2 GB:Ram
  50 GB NVMe:Hard
  1 Gbps:Port
  :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
  200,000:Panel Configuration
  >
 • قیمت : 268,000 تومان
 • قیمت : 804,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 1,608,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 1,876,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 3,216,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 4,020,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 6,432,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 8,308,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 9,648,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 13,132,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  XX-VSHL-4

  2 Core:CPU
  4 GB:Ram
  75 GB NVMe:Hard
  1 Gbps:Port
  :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
  200,000:Panel Configuration
 • قیمت : 364,000 تومان
 • قیمت : 1,092,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 2,184,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 2,548,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 4,368,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 5,460,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 8,736,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 11,284,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 13,104,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 17,836,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  XX-VSHL-5

  4 Core:CPU
  8 GB:Ram
  100 GB NVMe:Hard
  1 Gbps:Port
  :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
  200,000:Panel Configuration
 • قیمت : 536,000 تومان
 • قیمت : 1,608,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 3,216,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 3,752,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 6,432,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 8,040,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 12,864,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 16,616,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 19,296,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 26,264,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  XX-VSHL-6

  4 Core:CPU
  16 GB:Ram
  125 GB NVMe:Hard
  1 Gbps:Port
  :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
  200,000:Panel Configuration
 • قیمت : 736,000 تومان
 • قیمت : 2,208,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 4,416,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 5,152,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 8,832,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 11,040,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 17,664,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 22,816,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 26,496,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 36,064,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه