سرور مجازی لینوکسی ایران

IR-VPSL-2

1 Core:CPU
2 GB:Ram
25 GB NVMe:Hard
1 Gbps:Port
Iran :Location
1:IP
Unlimit :Traffic (domestic)
100 GB :Traffic (foreign)
 • قیمت : 99,000 تومان
 • قیمت : 549,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 569,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 693,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 1,139,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 1,485,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 4,392,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 5,673,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 6,588,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 8,967,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  IR-VPSL-3

  2 Core:CPU
  2 GB:Ram
  50 GB NVMe:Hard
  1 Gbps:Port
  Iran :Location
  1:IP
  Unlimit :Traffic (domestic)
  100 GB :Traffic (foreign)
 • قیمت : 130,000 تومان
 • قیمت : 864,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 749,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 910,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 1,499,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 1,950,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 6,912,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 8,928,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 10,368,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 14,112,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  IR-VPSL-4

  2Core:CPU
  4 GB:Ram
  75 GB NVMe:Hard
  1 Gbps:Port
  Iran :Location
  1:IP
  Unlimit :Traffic (domestic)
  100 GB :Traffic (foreign)
 • قیمت : 199,000 تومان
 • قیمت : 1,125,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 1,129,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 1,393,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 2,299,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 2,985,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 9,000,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 11,625,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 13,500,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 18,375,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  IR-VPSL-5


  4 Core:CPU
  8 GB:Ram
  100 GB NVMe:Hard
  1 Gbps:Port
  Iran :Location
  1:IP
  Unlimit :Traffic (domestic)
  100 GB :Traffic (foreign)
 • قیمت : 356,000 تومان
 • قیمت : 1,728,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 2,099,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 2,492,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 4,199,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 5,340,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 13,824,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 17,856,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 20,736,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 28,224,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  IR-VPSL-6

  4 Core:CPU
  16 GB:Ram
  125 GB NVMe:Hard
  1 Gbps:Port
  Iran :Location
  1:IP
  Unlimit :Traffic (domestic)
  100 GB :Traffic (foreign)
 • قیمت : 630,000 تومان
 • قیمت : 2,484,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 3,699,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 4,410,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 7,399,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 9,450,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 19,872,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 25,668,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 29,808,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 40,572,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه