سرور مجازی بایننس

BB-VPS-1

2 Core:CPU
2 GB:Ram
40 GB NVMe:Hard
1 Gbps:Port
:Location
1:IP
Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 150,000 تومان
 • قیمت : 399,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 1,608,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 1,876,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 3,216,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 4,020,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 6,432,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 8,308,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 9,648,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 13,132,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  BB-VPS-2

  2 Core:CPU
  4 GB:Ram
  40 GB NVMe:Hard
  1 Gbps:Port
  :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 190,000 تومان
 • قیمت : 499,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 2,184,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 2,548,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 4,368,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 5,460,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 8,736,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 11,284,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 13,104,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 17,836,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه