میزبانی اشتراکی وب لینوکسی

برنزی

 • فضای حافظه : 512MB
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • تعداد دامنه : یک عدد
 • نوع هارد دیسک : NVMe
 • تعداد ایمیل آدرس : نامحدود
 • موقعیت دیتاسنتر :
  Iran
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد و حجم دیتابیس : نامحدود
 • تعداد اکانت FTP : نامحدود
 • پشتیبان گیری : ماهانه
 • پشتیبانی : 24 ساعته
 • هدایای ویژه : SSL رایگان
 • برگشت هزینه تا یک هفته

 • قیمت : 22,000 تومان
 • قیمت : 66,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 132,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 154,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 264,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 330,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 528,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 682,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 792,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 1,078,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  نقره ای

 • فضای حافظه : 1GB
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • تعداد دامنه : یک عدد
 • نوع هارد دیسک : NVMe
 • تعداد ایمیل آدرس : نامحدود
 • موقعیت دیتاسنتر :
  Iran
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد و حجم دیتابیس : نامحدود
 • تعداد اکانت FTP : نامحدود
 • پشتیبان گیری : ماهانه
 • پشتیبانی : 24 ساعته
 • هدایای ویژه : SSL رایگان
 • برگشت هزینه تا یک هفته

 • قیمت : 39,000 تومان
 • قیمت : 66,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 132,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 154,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 264,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 330,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 528,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 682,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 792,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 1,078,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  طلایی

 • فضای حافظه : 2GB
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • تعداد دامنه : یک عدد
 • نوع هارد دیسک : NVMe
 • تعداد ایمیل آدرس : نامحدود
 • موقعیت دیتاسنتر :
  Iran
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد و حجم دیتابیس : نامحدود
 • تعداد اکانت FTP : نامحدود
 • پشتیبان گیری : هفتگی
 • پشتیبانی : 24 ساعته
 • هدایای ویژه : SSL رایگان
 • برگشت هزینه تا یک هفته


 • قیمت : 69,000 تومان
 • قیمت : 207,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 414,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 483,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 828,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 1,035,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 1,656,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 2,139,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 2,484,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 3,381,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  الماس

 • فضای حافظه : 4GB
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • تعداد دامنه : یک عدد
 • نوع هارد دیسک : NVMe
 • تعداد ایمیل آدرس : نامحدود
 • موقعیت دیتاسنتر :
  Iran
 • تعداد و حجم دیتابیس : نامحدود
 • تعداد اکانت FTP : نامحدود
 • پشتیبان گیری : هفتگی
 • پشتیبانی : 24 ساعته
 • هدایای ویژه : SSL رایگان
 • برگشت هزینه تا یک هفته


 • قیمت : 135,000 تومان
 • قیمت : 405,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 810,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 945,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 1,620,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 2,025,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 3,240,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 4,185,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 4,860,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 6,615,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  ممتاز

 • فضای حافظه : 8GB
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • تعداد دامنه : یک عدد
 • نوع هارد دیسک : NVMe
 • تعداد ایمیل آدرس : نامحدود
 • موقعیت دیتاسنتر :
  Iran
 • تعداد و حجم دیتابیس : نامحدود
 • تعداد اکانت FTP : نامحدود
 • پشتیبان گیری : هفتگی
 • پشتیبانی : 24 ساعته
 • هدایای ویژه : SSL رایگان
 • برگشت هزینه تا یک هفته


 • قیمت : 266,000 تومان
 • قیمت : 798,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 1,596,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 1,862,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 3,192,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 3,990,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 6,384,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 8,246,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 9,576,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 13,034,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه