سرور مجازی میکروتیک ایران

IR-VPSMiK-4

2 Core:CPU
4 GB:Ram
5 GB NVMe:Hard
1 Gbps:Port
Iran :Location
1:IP
Unlimit :Traffic (domestic)
100 GB :Traffic (foreign)
 • قیمت : 375,000 تومان
 • قیمت : 1,125,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 2,250,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 2,625,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 4,500,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 5,625,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 9,000,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 11,625,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 13,500,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 18,375,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  IR-VPSMiK-5

  4 Core:CPU
  8 GB:Ram
  5 GB NVMe:Hard
  1 Gbps:Port
  Iran :Location
  1:IP
  Unlimit :Traffic (domestic)
  100 GB :Traffic (foreign)
 • قیمت : 576,000 تومان
 • قیمت : 1,728,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 3,456,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 4,032,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 6,912,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 8,640,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 13,824,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 17,856,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 20,736,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 28,224,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  IR-VPSMiK-6

  4 Core:CPU
  16 GB:Ram
  5 GB NVMe:Hard
  1 Gbps:Port
  Iran :Location
  1:IP
  Unlimit :Traffic (domestic)
  100 GB :Traffic (foreign)
 • قیمت : 828,000 تومان
 • قیمت : 2,484,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 4,968,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 5,796,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 9,936,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 12,420,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 19,872,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 25,668,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 29,808,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 40,572,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه