سرور مجازی ویندوزی ایران

IR-VPSW-2

2 Core:CPU
4 GB:Ram
75 GB NVMe:Hard
1 Gbps:Port
Iran :Location
1:IP
Unlimit :Traffic (domestic)
100 GB :Traffic (foreign)
 • قیمت : 199,000 تومان
 • قیمت : 1,125,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 1,129,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 1,393,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 2,299,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 2,985,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 9,000,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 11,625,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 13,500,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 18,375,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  IR-VPSW-3

  4 Core:CPU
  8 GB:Ram
  100 GB NVMe:Hard
  1 Gbps:Port
  Iran :Location
  1:IP
  Unlimit :Traffic (domestic)
  100 GB :Traffic (foreign)
 • قیمت : 356,000 تومان
 • قیمت : 1,728,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 2,099,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 2,492,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 4,199,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 5,340,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 13,824,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 17,856,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 20,736,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 28,224,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  IR-VPSW-4

  4 Core:CPU
  16 GB:Ram
  125 GB NVMe:Hard
  1 Gbps:Port
  Iran :Location
  1:IP
  Unlimit :Traffic (domestic)
  100 GB :Traffic (foreign)
 • قیمت : 630,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 3,699,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 4,329,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 7,399,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 8,985,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه