سرور مجازی اختصاصی لینوکسی آلمان

DE-VSL-1

1 Core:CPU
1 GB:Ram
15 GB:Hard
1 Gbps:Port
Germany :Location
1:IP
Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 105,000 تومان
 • قیمت : 315,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 630,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 735,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 1,260,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 1,575,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 2,520,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 3,255,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 3,780,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 5,145,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  DE-VSL-2

  1 Core:CPU
  2 GB:Ram
  25 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Germany :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 140,000 تومان
 • قیمت : 420,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 840,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 980,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 1,680,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 2,100,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 3,360,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 4,340,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 5,040,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 6,860,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  DE-VSL-3

  2 Core:CPU
  2 GB:Ram
  50 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Germany :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 180,000 تومان
 • قیمت : 540,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 1,080,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 1,260,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 2,160,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 2,700,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 4,320,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 5,580,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 6,480,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 8,820,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  DE-VSL-4

  3 Core:CPU
  4 GB:Ram
  75 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Germany :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 263,000 تومان
 • قیمت : 789,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 1,578,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 1,841,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 3,156,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 3,945,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 6,312,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 8,153,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 9,468,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 12,887,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  DE-VSL-5

  4 Core:CPU
  8 GB:Ram
  100 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Germany :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 361,000 تومان
 • قیمت : 1,083,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 2,166,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 2,527,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 4,332,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 5,415,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 8,664,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 11,191,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 12,996,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 17,689,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  DE-VSL-6

  4 Core:CPU
  16 GB:Ram
  125 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Germany :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 495,000 تومان
 • قیمت : 1,485,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 2,970,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 3,465,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 5,940,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 7,425,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 11,880,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 15,345,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 17,820,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 24,255,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  DE-VSL-SP-1

  10 Core:CPU
  35 GB:Ram
  700 GB NVMe:Hard
  1 Gbps:Port
  Germany :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth

  DE-VSL-SP-2

  5 Core:CPU
  5 GB:Ram
  650 GB NVMe:Hard
  1 Gbps:Port
  Germany :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth