سرور مجازی اختصاصی لینوکسی آلمان

DE-VSL-1

1 Core:CPU
1 GB:Ram
15 GB:Hard
1 Gbps:Port
Germany :Location
1:IP
Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 174,000 تومان
 • قیمت : 522,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 1,044,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 1,218,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 2,088,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 2,610,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 4,176,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 5,394,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 6,264,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 8,526,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  DE-VSL-2

  1 Core:CPU
  2 GB:Ram
  25 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Germany :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 232,000 تومان
 • قیمت : 696,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 1,392,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 1,624,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 2,784,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 3,480,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 5,568,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 7,192,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 8,352,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 11,368,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  DE-VSL-3

  2 Core:CPU
  2 GB:Ram
  50 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Germany :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 299,000 تومان
 • قیمت : 897,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 1,794,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 2,093,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 3,588,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 4,485,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 7,176,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 9,269,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 10,764,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 14,651,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  DE-VSL-4

  3 Core:CPU
  4 GB:Ram
  75 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Germany :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 435,000 تومان
 • قیمت : 1,305,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 2,610,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 3,045,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 5,220,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 6,525,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 10,440,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 13,485,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 15,660,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 21,315,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  DE-VSL-5

  4 Core:CPU
  8 GB:Ram
  100 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Germany :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 598,000 تومان
 • قیمت : 1,794,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 3,588,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 4,186,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 7,176,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 8,970,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 14,352,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 18,538,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 21,528,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 29,302,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  DE-VSL-6

  4 Core:CPU
  16 GB:Ram
  125 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Germany :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 821,000 تومان
 • قیمت : 2,463,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 4,926,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 5,747,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 9,852,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 12,315,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 19,704,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 25,451,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 29,556,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 40,229,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه