سرور مجازی اختصاصی لینوکسی آلمان

DE-VSL-1

1 Core:CPU
1 GB:Ram
15 GB:Hard
1 Gbps:Port
Germany :Location
1:IP
Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 87,000 تومان
 • قیمت : 261,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 522,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 609,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 1,044,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 1,305,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 2,088,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 2,697,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 3,132,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 4,959,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  DE-VSL-2

  1 Core:CPU
  2 GB:Ram
  25 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Germany :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 116,000 تومان
 • قیمت : 348,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 696,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 812,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 1,392,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 1,740,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 2,784,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 3,596,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 4,176,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 5,684,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  DE-VSL-3

  2 Core:CPU
  2 GB:Ram
  50 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Germany :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 149,000 تومان
 • قیمت : 447,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 894,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 1,043,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 1,788,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 2,235,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 3,576,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 4,619,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 5,364,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 7,301,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  DE-VSL-4

  3 Core:CPU
  4 GB:Ram
  75 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Germany :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 219,000 تومان
 • قیمت : 657,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 1,314,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 1,533,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 2,628,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 3,285,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 5,256,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 6,789,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 7,884,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 10,731,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  DE-VSL-5

  4 Core:CPU
  8 GB:Ram
  100 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Germany :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 299,000 تومان
 • قیمت : 897,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 1,794,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 2,093,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 3,588,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 4,485,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 7,176,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 9,269,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 10,764,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 14,651,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  DE-VSL-6

  4 Core:CPU
  16 GB:Ram
  125 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Germany :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 410,000 تومان
 • قیمت : 1,230,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 2,460,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 2,870,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 4,920,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 6,150,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 9,840,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 12,710,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 14,760,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 20,090,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه