سرور مجازی اختصاصی لینوکسی ایران

IR-VDSL-1

2 Core:CPU
4 GB:Ram
75 GB NVMe:Hard
1 Gbps:Port
Iran :Location
1:IP
Unlimit:Bandwidth
 • قیمت : 445,000 تومان
 • قیمت : 1,335,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 2,670,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 3,115,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 5,340,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 6,675,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 10,680,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 13,795,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 16,020,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 21,805,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  IR-VDSL-2

  4 Core:CPU
  8 GB:Ram
  100 GB NVMe:Hard
  1 Gbps:Port
  Iran :Location
  1:IP
  Unlimit:Bandwidth
 • قیمت : 670,000 تومان
 • قیمت : 2,010,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 4,020,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 4,690,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 8,040,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 10,050,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 16,080,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 20,770,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 24,120,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 32,830,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  IR-VDSL-3

  8 Core:CPU
  16 GB:Ram
  150 GB NVMe:Hard
  1 Gbps:Port
  Iran :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 1,195,000 تومان
 • قیمت : 3,585,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 7,170,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 8,365,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 14,340,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 17,925,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 28,680,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 37,045,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 43,020,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 58,555,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  IR-VDSL-4

  16 Core:CPU
  32 GB:Ram
  300 GB NVMe:Hard
  1 Gbps:Port
  Iran :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 2,220,000 تومان
 • قیمت : 6,660,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 13,320,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 15,540,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 26,640,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 33,300,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 53,280,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 68,820,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 79,920,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 108,780,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه