اختصاص فضای دیتاسنتر Co-Location

Co-Location-1Unit

تعداد یونیت :1 یونیت
تعداد IP:2 عدد
ترافیک (ماهیانه ):1 TB
UpLink:1 GB
گزارش ترافیک بر اساس هر IP:
فایروال سخت افزاری:
برق:2 آمپر
برق UPS:
برق ژنراتور:
اطفاء حریق و کنترل دما:
دریافت تجهیزات از محل مشترک:

Co-Location-2Unit

تعداد یونیت :2 یونیت
تعداد IP:2 عدد
ترافیک (ماهیانه ):1 TB
UpLink:1 GB
گزارش ترافیک بر اساس هر IP:
فایروال سخت افزاری:
برق:2 آمپر
برق UPS:
برق ژنراتور:
اطفاء حریق و کنترل دما:
دریافت تجهیزات از محل مشترک:

Co-Location-4Unit

تعداد یونیت :4 یونیت
تعداد IP:4 عدد
ترافیک (ماهیانه ):1 TB
UpLink:1 GB
گزارش ترافیک بر اساس هر IP:
فایروال سخت افزاری:
برق:4 آمپر
برق UPS:
برق ژنراتور:
اطفاء حریق و کنترل دما:
دریافت تجهیزات از محل مشترک:

Co-Location-6Unit

تعداد یونیت :6 یونیت
تعداد IP:8 عدد
ترافیک (ماهیانه ):2 TB
UpLink:1 GB
گزارش ترافیک بر اساس هر IP:
فایروال سخت افزاری:
برق:4 آمپر
برق UPS:
برق ژنراتور:
اطفاء حریق و کنترل دما:
دریافت تجهیزات از محل مشترک:

Co-Location-20Unit

تعداد یونیت :20 یونیت
تعداد IP:16 عدد
ترافیک (ماهیانه ):12 TB
UpLink:1 GB
گزارش ترافیک بر اساس هر IP:
فایروال سخت افزاری:
برق:8 آمپر
برق UPS:
برق ژنراتور:
اطفاء حریق و کنترل دما:
دریافت تجهیزات از محل مشترک:

Co-Location-42Unit

تعداد یونیت :42 یونیت
تعداد IP:32 عدد
ترافیک (ماهیانه ):نامحدود
UpLink:1 GB
گزارش ترافیک بر اساس هر IP:
فایروال سخت افزاری:
برق:8 آمپر
برق UPS:
برق ژنراتور:
اطفاء حریق و کنترل دما:
دریافت تجهیزات از محل مشترک: