سرور مجازی اختصاصی ویندوزی لهستان

PO-VSW-1

2 Core:CPU
2 GB:Ram
50 GB:Hard
1 Gbps:Port
Poland :Location
1:IP
Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 288,000 تومان
 • قیمت : 864,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 1,728,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 2,016,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 3,456,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 4,320,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 6,912,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 8,928,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 10,368,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 14,112,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  PO-VSW-2

  3 Core:CPU
  4 GB:Ram
  75 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Poland :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 420,000 تومان
 • قیمت : 1,260,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 2,520,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 2,940,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 5,040,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 6,300,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 10,080,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 13,020,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 15,120,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 20,580,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  PO-VSW-3

  4 Core:CPU
  8 GB:Ram
  100 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Poland :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 577,000 تومان
 • قیمت : 1,731,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 3,462,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 4,039,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 6,924,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 8,655,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 13,848,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 17,887,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 20,772,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 28,273,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  PO-VSW-4

  4 Core:CPU
  16 GB:Ram
  125 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Poland :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 792,000 تومان
 • قیمت : 2,376,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 4,752,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 5,544,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 9,504,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 11,880,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 19,008,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 24,552,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 28,512,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 38,808,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه