سرور مجازی اختصاصی میکروتیک لهستان

PO-VSMiK-1

1 Core:CPU
1 GB:Ram
15 GB:Hard
1 Gbps:Port
Poland :Location
1:IP
Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 174,000 تومان
 • قیمت : 522,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 1,044,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 1,218,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 2,088,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 2,610,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 4,176,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 5,394,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 6,264,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 8,526,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  PO-VSMiK-2

  1 Core:CPU
  2 GB:Ram
  15 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Poland :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 224,000 تومان
 • قیمت : 672,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 1,344,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 1,568,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 2,688,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 3,360,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 5,376,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 6,944,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 8,064,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 10,976,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  PO-VSMiK-3

  2 Core:CPU
  2 GB:Ram
  20 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Poland :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 288,000 تومان
 • قیمت : 864,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 1,728,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 2,016,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 3,456,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 4,320,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 6,912,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 8,928,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 10,368,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 14,112,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  PO-VSMiK-4

  3 Core:CPU
  4 GB:Ram
  20 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Poland :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 420,000 تومان
 • قیمت : 1,260,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 2,520,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 2,940,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 5,040,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 6,300,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 10,080,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 13,020,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 15,120,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 20,580,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  PO-VSMiK-5

  4 Core:CPU
  8 GB:Ram
  25 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Poland :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 577,000 تومان
 • قیمت : 1,731,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 3,462,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 4,039,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 6,924,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 8,655,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 13,848,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 17,887,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 20,772,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 28,273,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  PO-VSMiK-6

  4 Core:CPU
  16 GB:Ram
  25 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Poland :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 792,000 تومان
 • قیمت : 2,376,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 4,752,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 5,544,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 9,504,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 11,880,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 19,008,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 24,552,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 28,512,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 38,808,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه