میزبانی اختصاصی وب لینوکسی ایران

IR-VSHL-1

1 Core:CPU
1 GB:Ram
15 GB:Hard
1 Gbps:Port
Iran :Location
1:IP
50 GB:Bandwidth
 • قیمت : 79,000 تومان
 • قیمت : 2370,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 474,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 553,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 948,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 1,185,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 1,896,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 2,449,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 2,844,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 3,871,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  IR-VSHL-2

  1 Core:CPU
  2 GB:Ram
  25 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Iran :Location
  1:IP
  70 GB:Bandwidth
 • قیمت : 149,000 تومان
 • قیمت : 447,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 894,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 1,043,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 1,788,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 2,235,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 3,576,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 4,619,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 5,364,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 7,301,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  IR-VSHL-3

  2 Core:CPU
  2 GB:Ram
  50 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Iran :Location
  1:IP
  200 GB:Bandwidth
 • قیمت : 199,000 تومان
 • قیمت : 597,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 1,194,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 1,393,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 2,388,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 2,985,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 4,776,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 6,169,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 7,164,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 9,751,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  IR-VSHL-4

  3 Core:CPU
  4 GB:Ram
  75 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Iran :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 279,000 تومان
 • قیمت : 837,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 1,674,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 1,953,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 3,348,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 4,185,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 6,696,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 8,649,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 10,044,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 13,671,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  IR-VSHL-5

  4 Core:CPU
  8 GB:Ram
  100 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Iran :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 399,000 تومان
 • قیمت : 1,197,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 2,394,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 2,793,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 4,788,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 8,379,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 9,576,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 12,396,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 14,364,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 19,551,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه

  IR-VSHL-6

  4 Core:CPU
  16 GB:Ram
  125 GB:Hard
  1 Gbps:Port
  Iran :Location
  1:IP
  Unlimit :Bandwidth
 • قیمت : 679,000 تومان
 • قیمت : 2,370,000 تومان
 • قیمت : شش ماه 4,074,000 تومان
 • مدت استفاده : هفت ماه به ارزش 4,753,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک ماه
 • قیمت : یک سال 8,148,000 تومان
 • مدت استفاده : یک سال و سه ماه به ارزش 10,185,000 تومان
 • میزان تخفیف : سه ماه
 • قیمت : دو سال 16,296,000 تومان
 • مدت استفاده : دو سال و هفت ماه به ارزش 21,049,000 تومان
 • میزان تخفیف : هفت ماه
 • قیمت : سه سال 24,444,000 تومان
 • مدت استفاده : چهار سال و یک ماه به ارزش 33,271,000 تومان
 • میزان تخفیف : یک سال و یک ماه